NIE patentom na oprogramowanie!

Apelujemy do naszych reprezentantów w Parlamencie Europejskim aby uchronili Europ? od patentów na oprogramowanie, stosuj?c si? do rekomendacji FFII.

Dyrektywa o Patentach na Oprogramowanie, w brzmieniu przyj?tym przez Rad? Ministrów, wprowadzi?aby na terenie Unii Europejskiej Patenty na Oprogramowanie takie, jakie obowi?zuj? w USA.

Je?li to si? stanie, autorzy oprogramowania nie b?d? ju? w?a?cicielami swoich programów i b?d? mogli by? pozywani do s?du za swoje w?asne programy.

Zagrozi to nie tylko Twojej pracy, lecz ca?emu Europejskiemu sektorowi oprogramowania. Patenty na same algorytmy ograniczy?yby nawet wolno?? publikowania.

6 lipca Parlament Europejski b?dzie mia? ostatni? szans?, by temu zapobiec. Aby si? to uda?o, 367 na 732 deputowanych musi by? obecnych i zag?osowa? we w?a?ciwy sposób.

Jak mo?na pomóc

wi?cej …

Wi?cej informacji: